W Szkole Podstawowej nr 32 im Armii Krajowej opracowano i wdrożono następujące dokumenty/procedury postępowania w ściśle określonych sytuacjach:
 • Statut (cele i zadania Szkoły; organy Szkoły oraz ich kompetencje; organizacja Szkoły; organizacja pracowni i innych pomieszczeń szkolnych; zadania nauczycieli i innych pracowników Szkoły; warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego; uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary; funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych);

 • Rada Rodziców w uzgodnieniu z nauczycielami opracowała Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny;

 • W SP 32 funkcjonują m.in. następujące regulaminy i procedury:

  • regulamin Samorządu Uczniowskiego,
  • regulamin szkolnego koła Caritas,
  • regulamin dyżurowania nauczycieli,
  • regulamin w sprawie korzystania ze stołówki szkolnej,
  • regulamin świetlicy,
  • regulamin pracowni komputerowej,
  • regulamin czytelni,
  • regulamin sali gimnastycznej,
  • regulamin pływalni krytej,
  • regulamin korzystania z komputerów i Internetu w czytelni biblioteki szkolnej,
  • regulamin wycieczek,
  • regulamin zachowania uczniów szkoły,
  • regulamin nagradzania i karania uczniów,
  • kryteria udzielania nagany uczniowi przez dyrektora szkoły,
  • zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów oraz egzekwowania obowiązku szkolnego,
  • procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją,
  • procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole,
  • procedura postępowania w sprawach skarg i wniosków,
  • procedury postępowania wobec uczniów w sytuacjach kryzysowych.
Informacji o dostępie do w/w dokumentów udziela sekretariat szkoły - tel. (56) 648-45-07


RODO
Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) jako administrator danych osobowych, informujemy iż:

Administratorem przetwarzanych w placówce danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 32 im. Armii Krajowej z siedzibą w:
87-100 Toruń, ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11
e-mail: sekretariat@sp32.torun.pl
tel: (56) 648-45-07, 648-45-39

Inspektor Ochrony Danych
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych:
Anna Grzybowska
e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl
tel. (56) 611-89-92

Z inspektorem ochrony danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


DOKUMENTY
Statut Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Regulamin dotyczący zapisu na świadectwie szkolnym szczególnych osiągnięć ucznia w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Regulamin oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Zasady korzystania przez uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych
Regulamin użytkowania szafek ubraniowych w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu
Procedura zwolnienia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w Szkole Podstawowej nr 32 im Armii Krajowej w Toruniu
Procedura Szkoły Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu dotycząca uzyskania zezwolenia na IPN i ITN
Procedura udostępniania mLegitymacji w Szkole Podstawowej nr 32 im. Armii Krajowej w Toruniu


WYMAGANIA PROGRAMOWE I KRYTERIA OCENIANIA - 2021/2022
JĘZYK POLSKI
Zasady oceniania
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmiotowy system oceniania - klasy 1-3
JĘZYK ANGIELSKI
Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-8
JĘZYK HISZPAŃSKI
Przedmiotowy system oceniania
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Przedmiotowe zasady oceniania
HISTORIA
Przedmiotowe zasady oceniania
MATEMATYKA
Przedmiotowe zasady oceniania
FIZYKA
Przedmiotowe zasady oceniania
CHEMIA
Przedmiotowe zasady oceniania
BIOLOGIA
Przedmiotowe zasady oceniania
PRZYRODA
Przedmiotowe zasady oceniania
GEOGRAFIA
Przedmiotowy system oceniania
MUZYKA
Standardy wymagań oraz system oceniania - klasa 4
MUZYKA
Standardy wymagań oraz system oceniania - klasy 5-7
PLASTYKA
Przedmiotowy system oceniania
TECHNIKA
Przedmiotowy system oceniania - klasy 4-6
INFORMATYKA
Przedmiotowy system oceniania
WYCHOWANIE FIZYCZNE
Kryteria oceniania
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
Przedmiotowe zasady oceniania
RELIGIA
Przedmiotowy system oceniania
EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
Wymagania edukacyjne - klasy 1-3